Psychosociaal

Definitie:

Hulpverlening volgens de methoden van de sociale psychologie die het accent legt op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving.

Doel:

Door middel van gesprekken kan er realisatie, acceptatie en verwerking plaatsvinden. Tijdens de coaching en trainingen is het doel om vaardigheden aan te leren, te verbeteren of te veranderen.

Bewustwording - Kracht - Verantwoordelijkheid
Uw hulpvraag wordt in zijn geheel geanalyseerd en beschouwd. Zowel voor wat betreft de situatie waar u in zit als het doel waar u naar toe wilt werken. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken, altijd aangepast aan wat u wilt of nodig heeft.

Aanbod:

  • Gesprekken
  • Coaching
  • Training

Cliëntgerichte benadering (Carl Rogers)
Met 'cliëntgericht' wil men aangeven dat de unieke manier waarop de cliënt de dingen beleeft, centraal staat in de therapie en dat de cliënt de therapie stuurt. Het gaat ervan uit dat elke mens een aangeboren kracht heeft om zichzelf te ontwikkelen in een richting die goed is voor hemzelf en anderen. Mensen willen zichzelf ontplooien.

Zingevingstherapie/logotherapie (Dr. Viktor E. Frankl)
Deze therapie is praktisch, confronterend en toekomstgericht. Door het aanwenden van de eigen unieke kracht wordt er naar individuele zingeving gezocht. De kern is: het leren antwoorden te vinden op de vragen die het leven stelt.

Taakgericht werken
De taakgerichte hulpverlening is probleemgericht, het werken aan het probleem staat centraal en niet het werken aan de persoon. Het probleem moet concreet geformuleerd worden. Door middel van het opstellen van taken wordt helder wat de te nemen acties zijn voor zowel een cliënt alsmede de hulpverlener.

Oplossingsgericht werken
In plaats van te kijken vanuit de beperking van het probleem wordt er gekeken naar de beste manier deze op te lossen. Vaardigheden en eerdere successen van de cliënt worden hiervoor als uitganspunt gebruikt.

Provocatieve coaching
De provocatieve hulpverlener kiest een omgekeerde houding. Op een provocerende en humoristische manier wordt de cliënt uitgedaagd zelf zijn doel te bepalen en hiernaar toe te werken.

Cognitieve therapie
Dit gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert.

Competentiegerichte benadering
De kracht van deze werkwijze ligt in de positieve benadering. Zo wordt er niet gekeken naar de zwaktes/beperkingen maar juist naar de sterke punten van de cliënt. De focus komt hierdoor te liggen op waar iemand goed in is en waar hij zich verder in kan ontwikkelen.

Eigen kracht
Eigen kracht is gericht op het organiseren van zorg- en hulpverlening, gebruik makend van de familie en het sociale netwerk van de cliënt. Hierbij wordt de inzet, kennis en kracht van de omgeving in kaart gebracht om tot een plan te komen en hierdoor de leefsituatie van de cliënt te verbeteren.

Kleine klaproos